hr en it
Rezervirajte termin   +385 51 561 386

OBAVIJEST O NABAVI

 

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ (Ref. oznaka: KK.03.2.1.19 - inačica 1) i Prilogu 3. Natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“,  DOT DENT d.o.o., iz Matulja, Dalmatinskih brigada 30b objavljuje:


OBAVIJEST O NABAVI


1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv i adresa: DOT DENT d.o.o., Dalmatinskih brigada 30 b, 51211 Matulji

OIB: 97439359204

Telefon: + 385 561 386,

Internet stranica Naručitelja: https://www.dotdent.hr/,

E-mail adresa Naručitelja: nabava.dotdent@gmail.com

Osoba za kontakt: Ines Nenadić

Adresa elektronske pošte: nabava.dotdent@gmail.com


2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:  01/2020


3. INFORMACIJE O PROJEKTU: 

Nabava se provodi u sklopu projekta „Optimizacija poslovanja poduzeća DOT DENT d.o.o. primjenom suvremenih IKT rješenja“, a što uključuje nabavu softverskog rješenja te pripadajućeg uređaja za 3D intraoralno skeniranje i dizajniranje protetskih radova.


4. IZVOR FINANCIRANJA

Predmetni projekt sufinanciran je iz fondova Europske Unije (EFRR), OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u intenzitetu od 54%. Preostalih 46% iznosa osigurava Naručitelj iz vlastitih sredstava.


5. PREDMET NABAVE:

Predmet nabave je nabava softverskog rješenja uz pripadajući uređaj za 3D intraoralno skeniranje što uključuje:

Softversko rješenje s jednogodišnjom licencom za 3D intraoralno skeniranje i dizajniranje protetskih radova

Uređaj - skener sa svom opremom za punu funkcionalnost (uključuje jedinicu za obradu podataka (računalo) kompatibilnu sa softverskim rješenjem) te

uslugu edukacije djelatnika,

sukladno definiranim minimalnim tehničkim specifikacijama u Prilogu 3. poziva na dostavu ponuda. 


6. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: 

Dostupan za preuzimanje na internet stranici Naručitelja i internet stranici https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ od dana objave Obavijesti o nabavi.


7. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: do  14.07.2020. do 16:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu na e-mail adresu Naručitelja. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje Naručitelj zaprimi do navedenog roka.


8. MJESTO I ROK ISPORUKE, PRIMOPREDAJA

Mjesto isporuke je DAP lokacija Naručitelja, 1. kat. 

Rok isporuke je maksimalno 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana obostrano potpisanog ugovora.

Ugovor se smatra izvršenim u trenutku uredne isporuke i prihvata robe od strane Naručitelja, odnosno primopredaje koja se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji.


9. UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje se obavlja putem računa koji Ponuditelj dostavlja Naručitelju, temeljem sklopljenog  ugovora  o nabavi, najkasnije  u  roku  od  30  (trideset) dana od dana primitka računa i obostrano potpisanog Zapisnika o primopredaji.

Plaćanje izvršene usluge izvršit će se na poslovni/e račun/e odabranog ponuditelja /zajednice ponuditelja.


Datum objave obavijesti o nabavi: 03.07.2020.  


Obavijest o nabavi 01-2020.pdf

Poziv na dostavu ponuda.pdf

Prilozi pozivu na dostavu ponuda.rar


banner-1593790160.png